Statut

STATUT

Fundacji

Kobiety w chirurgii

(Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 roku)

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1.

Fundacja pod nazwą „KOBIETY W CHIRURGII” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2021 roku, na podstawie oświadczenia woli Fundatorów: Małgorzaty Nowosad, Marty Musiejewskiej oraz Magdaleny Wyrzykowskiej w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 198 lok 7, 90-369.

Art.2.
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
Art.3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

Art.4.
 1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Fundacja może być również członkiem związków organizacji, o których mowa w pkt. 1.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
Art.5.
 1. Celem Fundacji jest inspirowanie do rozwoju oraz zapewnianie wszechstronnego wsparcia dla lekarek, pielęgniarek i położnych pracujących w specjalizacjach zabiegowych.
 2. Cele szczegółowe Fundacji:
  1. zapewnienie materialnego, psychologicznego oraz społecznego wsparcia dla kobiet pracujących w medycznych specjalizacjach zabiegowych,
  2. wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego oraz poprawa warunków kształcenia,
  3. wyrównywanie szans,
  4. poprawa społecznej oraz zawodowej pozycji kobiet,
  5. promowanie dorobku naukowego kobiet,
  6. identyfikacja oraz nagłaśnianie problemów z jakimi zderzają się kobiety pracujące w medycznych specjalizacjach zabiegowych,
  7. przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy,
  8. propagowanie idei work-life balance,
  9. rzecznictwo interesów.
Art.6.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie i wspieranie aukcji oraz zbiórek publicznych mających na celu pomoc finansową związaną z celami Fundacji;
 2. przekazywanie uzyskanych środków finansowych w celu zaspokajania potrzeb określonych celami Fundacji;
 3. tworzenie krajowych oraz międzynarodowych programów stypendialnych oraz stażowych;
 4. organizowanie sieci mentoringu oraz networkingu;
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji;
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 7. promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań tam gdzie zaistnieją potrzeby zmian;
 8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi;
 9. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze;
 10. publikowanie materiałów i opracowań dotyczących celów Fundacji;
 11. prowadzenie badań, analiz i diagnoz w obszarach zgodnych z celami Fundacji;
 12. występowanie do organów władzy publicznej w kwestiach związanych z celami Fundacji;
 13. prowadzenie wsparcia technicznego i finansowego dla inicjatyw realizujących cele Fundacji;
 14. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
Art.7.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł.

Art.8

Fundacja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa, samorządów, fundacji i funduszy krajowych
i zagranicznych.

Art.9.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. wpływów z ofiarności publicznej,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 4. darowizn, subwencji oraz spadków krajowych i zagranicznych,
 5. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 6. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 7. odsetek i depozytów bankowych,
 8. funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych,
 9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządów,
 10. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
Art. 10.

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
Art.11.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji jako organ zarządzający.
 2. Rada Konsultacyjna jako organ opiniodawczy i wspierający.
Art.12.
 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 6 osób, w tym Prezes powołany i zmieniany przez Fundatorów większością ⅔ (dwóch trzecich) głosów.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
 3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 4. Prezes Fundacji kieruje pracą Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani i zmieniani są przez Prezesa Fundacji.
 6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
Art.13.

Zarząd Fundacji:

 1. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 4. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. powołuje pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 6. inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji,
 7. zatwierdza roczne plany działania Fundacji,
 8. przyjmuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,
 9. wprowadza zmiany w Statucie,
 10. podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji,
 11. podejmuje decyzje o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji.
Art.14.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Prezes Zarządu Fundacji lub członek Zarządu – jednoosobowo.
Art.15.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.
Art.16.
 1. Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczym dla Zarządu Fundacji.
 2. Rada Konsultacyjna składa się z powołanych przez Zarząd Fundacji członków, którzy wspierają działalność Fundacji swoją wiedzą i doświadczeniem.
 3. Kandydatów do Rady Konsultacyjnej mogą zgłaszać członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie Rady Konsultacyjnej.
 4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą osoby o uznanej pozycji zawodowej, cieszące się powszechnym autorytetem oraz osoby, które rozumieją i wspierają misję Fundacji a swoją wiedzą chcą pomóc w jej rozwoju.
 5. Prezes Fundacji minimum raz do roku informuje członków Rady Konsultacyjnej o zagadnieniach kluczowych dla działalności Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ustaje wskutek:
  1. śmierci członka Rady,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
  3. odwołania przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 7. Do kompetencji Rady Konsultacyjnej należy w szczególności:
  1. upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,
  2. służenie radą i opinią.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 17.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Art.18.

Zmiany celów Fundacji i statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.

Art.19.

Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmują Fundatorzy.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z wydarzeniami i działaniami Fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Fundację Kobiety w Chirurgii z siedzibą w Gdańsku przy ul.Za Muram 2/10, 80-823 Gdańsk: KRS: 0000887047, NIP: 5833422561.
Jednocześnie informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora adres e-mail kontakt@kobietywchirurgii.pl, Inspektora Danych adres e-mail marta@kobietywchirurgii.pl lub wysłanie korespondencji na adres siedziby Fundacji. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Kobiety w Chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

KRS: 887047
NIP: 5833422561
KONTO PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

© Fundacja Kobiety w chirurgii
projekt Marianna Wybieralska
kodowanie Michał Sepioło